: profesor UŁ w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Informatyki Stosowanej

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka

Data ogłoszenia:  8.06.2022 r.

Termin składania ofert:  8.07.2022 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko profesora uczelni.

Osoba ubiegająca się o stanowisko profesora uczelni powinna:

• posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);

• w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskać osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka lub pokrewnych, tzn. spełnić następujące warunki:

 – bycie kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem projektu naukowego;

 – uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego bądź otrzymanie prestiżowego stypendium naukowego,

 – bycie autorem lub współautorem publikacji za min. 30 pkt z okresu do 2018 lub min. 70 pkt od 2019,

•  posiadać zainteresowania badawcze w dyscyplinie informatyka;

• znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach;

• posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć informatycznych;

• posiadać osiągnięcia służące doskonaleniu dydaktycznemu oraz osiągnięcia służące podniesieniu jakości kształcenia.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,

– potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu,

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   11.07.2022 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy[1]

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

FORM FOR EMPLOYERS

Institution:     University of Lodz

City:               Lodz

Position:        assosiate professor in the group of research and teaching staff

   Faculty of Mathematics and Computer Science.

   in Department of Applied Computer Science
               full-time employment

Discipline:     computer science

Posted:           June 8, 2022

Deadline:       July 8, 2022

Website:         www.uni.lodz.pl 

Additional information: applications should be delivered to the following address:

                         Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz

                         Room A 214

                         22 Banacha St.

                        90-238 Lodz

Key words:    competition, assosiate professor

A person applying for the position of assistant professor should:

• hold a habilitation degree in in the discipline of computer science (or related fields)

• during the last 5 years before the year of submitting the employment application and in the year of its submission obtain scientific achievements in the discipline of computer science or related fields, i.e. meet the following conditions:

– being a manager, coordinator or participant of a research project;

– participation in the implementation of an international research program, or receiving a prestigious research scholarship,

– being an author or co-author of a publication for at least 30 points from the period until 2018 or minimum 70 points from 2019,

•         have research interests in broadly understood computer science;

•         know Polish and English to the extent necessary to conduct classes in these languages;

•         have experience in teaching of subjects related to computer science;

•         having achievements aimed at didactic improvement and at the improvement of the quality of education.

Requested documents:

–          a letter of application to the Rector of the University of Lodz,

–         personal data form,

–         curriculum vitae,

–         copy of habilitation diploma,

–         record of achievements in the field of academic research,

–         information on the level of knowledge of foreign languages,

–         statement that the University of Lodz will be the main place of employment.

Final results will be announced on July 11, 2022

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl