Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Biologii-Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –Instytut Biologii, 02-776 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK OBJĘTYCH KONKURSEM: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 20.01.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2023-28.02.2023

LINKI DO STRON:

I. Uczelnia: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

II. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pracawnauce@nauka.gov.pl

III. Komisja Europejska w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

 

SŁOWA KLUCZOWE: biologia nowotworu, onkologia, biologia molekularna, terapie antynowotworowe

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni 1 osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego.

 

Kandydat musi posiadać tytuł magistra lub lekarza w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub w dyscyplinie weterynarii lub dyscyplinie nauki biologiczne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 1 publikacji, która ukazała się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) lub w czasopismach naukowych ujętych, przed ogłoszeniem wykazu, o którym mowa powyżej, w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dodatkowo, wymogiem dla kandydatów jest: brak przerw w pracy naukowej z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie/ urlop macierzyński, urlop rodzicielski  (dotyczy osób, które uprzednio pracowały), doświadczenie w pracy w projekcie naukowym.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Poszukiwany kandydat (-tka) powinien (-na) charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

–       dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu biologii komórki, fizjologii, biologii komórki nowotworowej, immunologii, patofizjologii

–       dobra znajomość technik biologii molekularnej, cytometrii przepływowej, mikroskopii konfokalnej,

–       bardzo dobra znajomość j. angielskiego,

–       umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

–       biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, BioRender, FlowJo, GraphPad.

–       umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) znajomość zagadnień z zakresu onkologii, (2) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, a szczególnie projektach europejskich, (3) bardzo dobra znajomość j. angielskiego – certyfikat C1, (4) doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole, (5) doświadczenie dydaktyczne.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159), w godzinach 9.00 – 15.00, e-mail: ib@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

–       podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

–       odpis dyplomu magistra lub równoważny,

–       aktualna opinia bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,  jeśli kandydat dotychczas nigdzie nie był zatrudniony – opinia promotora pracy dyplomowej

–       wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku.

 

Będziemy kontaktowali się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje: mgr Jakub Jarząbek, jakub_jarzabek@sggw.edu.pl; tel. +48 22 59 321 84.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 06.03.2023

Data rozpoczęcia zatrudnienia – 01.04.2023

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych,  z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl